نقش خاطره ی ذهنی بر پیاده پذیری در فضاهای شهری نمونه موردی: بلوار معلم رامسر  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 در ساعت 00:00

نقش خاطره ی ذهنی بر پیاده پذیری در فضاهای شهری نمونه موردی: بلوار معلم رامسر
همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، ایران- تهران، ۱۳۹۰، چاپ در کتاب

 مهرشاد خلج،  عبدالله اسدیان

فضاهای شهری همواره نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان داشته و بستر شکلگیری خاطره های ذهنی بودهاند. در تبیین فضاهای شهری، انباشته شدن خاطره های جمعی و فردی شهروندان، شاخص می باشد. بدین مفهوم که از یک سو فضاهای شهری خاطره ها را می سازند و از سوی دیگر خاطره ها به فضاهای شهری شکل می دهند. هر کس با ذهنیت خود، شهر را می بیند و تجربه ها و ذهنیت های افراد نسبت به یکدیگر متفاوت می باشد. پیاده راه ها به عنوان یکی از فضاهای شهری، محل حضور شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی  می باشند. این فضاها با فعالیت اصلی شان یعنی پیادهروی تعریف می شوند و همین فعالیت بخشی از تصاویر ذهنی و خاطرات شهری را می سازد. به عبارت دیگر به نظر می رسد خاطرات ذهنی منجربه پیادهپذیری فضاهای شهری میشوند. این پژوهش بر آن است با تکیه بر مطالعات پیمایشی و توصیفی، نقش خاطرات ذهنی را بر پیاده پذیری بلوار معلم رامسر بررسی نماید. بلواری که با نشانه هایی بارز نظیر هتل و رستوران مطرح است. این نشانه ها بیش از پیش مسیر را متمایز نموده، به خوانایی آن افزوده و آن را به نماد تبدیل می سازند.


 واژگان کلیدی: فضای شهری، خاطره ذهنی، پیاده پذیری، بلوار معلم

 

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبسایت :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد